Cennik karnetów na wyciągi narciarskie

ludzie jeżdżący na nartach po śniegu

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem karnetów na wszystkie wyciągi w naszym ośrodku. Oferujemy bilety ulgowe, normalne oraz rodzinne 2+1, 2+2 i 2+3, 2-godzinne, 4-godzinne i całodniowe, dostępne w godzinach otwarcia stacji. Nasi Klienci mogą również skorzystać z karnetów kilkudniowych oraz całosezonowych polecanych szczególnie mieszkańcom okolicznych miejscowości. Inne ceny obowiązują na najmniejszym wyciągu do nauki jazdy na nartach WIKTOREK, na którym godzina jazdy kosztuje 35 złotych. Dzieci do ukończenia 5 roku życia mogą korzystać z wyciągów za darmo pod opieką dorosłego, posiadającego swój karnet. UWAGA: Za każdą kartę magnetyczną uprawniającą do korzystania z Wyciągu Nr I i Nr 2 pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 10 złotych. PŁATNOŚĆ ZA KAUCJĘ WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE.
Poniżej zamieściliśmy szczegółowy cennik oraz regulamin korzystania z karnetów, w którym znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

(Wyciągi Nr I i Nr II)

 
 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren ośrodka mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 2. Korzystanie z czynnych wyciągów Nr I i Nr II oraz tras narciarskich możliwe jest wyłącznie na podstawie kart magnetycznych zakupionych w kasie ośrodka.
 3. Informacja o dostępnych aktualnie w danym dniu wyciągach i trasach narciarskich znajduje się przy kasie ośrodka oraz na jego stronie: www.czarnow-ski.pl
 4. Przy zakupie karty każdorazowo pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. PŁATNOŚĆ ZA KAUCJĘ WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku uszkodzenia mechanicznego karty.
 5. Z karnetu czasowego może korzystać tylko jedna osoba, która jako pierwsza skorzysta z danego karnetu przy bramce, gdzie karta zostanie spersonalizowana.
 6. Zabroniona jest odsprzedaż spersonalizowanych kart. W przypadku niezgodności danych pierwotnego posiadacza spersonalizowanej karty z osobą korzystającą z takiej karty, uprawnienie czasowe na takiej karcie będzie blokowane.
 7. Karty czasowe upoważniają do korzystania z nieograniczonej ilości przejazdów czynnymi wyciągami narciarskimi Nr I i II przez okres czasu określony na karcie, liczony od momentu personalizacji karty, wyłącznie w dniu, w którym ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do godziny 21.00.
 8. Kartę należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru – w kieszeni na lewej piersi bądź na lewej ręce. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karty (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
 9. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jedną kartę (nie można również posiadać innych tego typu kart – bowiem może to skutkować aktywowaniem/personalizowaniem uprawnień z innej tego typu karty). Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym.
 10. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karty jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się odpowiedniego światła na obudowie bramki.
 11. Po przejściu przez bramkę automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty uniemożliwiająca korzystanie z niej kolejnym osobom – celem uniknięcia sytuacji, w której osoba nieuprawniona korzystałaby z takiej karty.
 12. Przy przejściu przez bramkę osoba korzystająca z karty zobowiązana jest zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki oraz stosować się do wynikających z tych sygnałów i komunikatów poleceń.
 13. Karnet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia 15-tego roku życia oraz seniorom, którzy ukończyli 60 lat. Karnety ulgowe wydawane są na podstawie okazania dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego.
 14. Dzieci do lat 5 korzystają z wyciągów bezpłatnie wyłącznie w przypadku, gdy osoba pełnoletnia sprawująca opiekę nad takim dzieckiem dokona jednocześnie zakupu dla siebie karnetu. Wyjaśnia się, że na jednego opiekuna przysługuje wyłącznie jeden bezpłatny karnet (zasada: jeden opiekun – jedno dziecko). Dziecko otrzymuje w takim przypadku karnet na taki sam okres ważności, jak karnet zakupiony przez osobę pełnoletnią sprawującą nad nim opiekę.
 15. Karnet 2+1 to: 2 karnety normalne + 1 karnet ulgowy. Odpowiednio karnet 2+2 to: 2 karnety normalne + 2 karnety ulgowe, karnet 2+3 to: 2 karnety normalne + 3 karnety ulgowe.
 16. Każdemu kupującemu przysługuje prawo do reklamacji. Do złożenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu. Reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami prawa, a ośrodek udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
 17. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkujących niezawinioną przez siebie przerwą w dostawie prądu do środka trwającą nieprzerwanie krócej jak jedną godzinę, jak również za wszelkie niedogodności, jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania ośrodka. Zwroty za niewykorzystany czas możliwe są WYŁĄCZNIE w przypadku unieruchomienia wszystkich wyciągów powyżej jednej godziny, proporcjonalnie względem czasu ważności karnetu.

Za każdą wydaną kartę pobierana jest kaucja 10 zł

!!PŁATNOŚĆ ZA KAUCJE WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE!!

Przy zakupie karnetów na wyciągi Nr I i Nr II akceptujemy płatności kartą.

 

Wyciąg „Wiktorek” 60 m – cennik

1 Godzina

35 zł

2 Godziny

50 zł

4 Godziny

60 złKARNETY NA WYCIĄG WIKTOREK DO NABYCIA W WYPOŻYCZALNI.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU NARCIARSKIEGO -„WIKTOREK”

Podstawą do korzystania z wyciągu i trasy narciarskiej jest posiadanie ważnego karnetu (do zakupienia w wypożyczalni) oraz znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Ze stoku i wyciągu narciarskiego mogą korzystać narciarze i snowboardziści, ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innym sprzęcie jest zabroniony.

 1. Dzieci do 12 roku życia powinny być pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Podstawą do wjazdu wyciągiem jest posiadanie ważnego karnetu. Do kontroli karnetu upoważniona jest obsługa wyciągu.

 3. Na peronie dolnym może przebywać tylko jedna osoba przygotowująca się do wjazdu. Pozostałe osoby oczekują w kolejce na dojście do peronu.

 4. Przed uchwyceniem liny i w czasie wjazdu kije narciarskie należy trzymać w lewej ręce.

 5. Wjazd zaczyna się na peronie dolnym i kończy na górnym. Wczepianie i wyczepianie się na trasie wyciągu jest niedozwolone.

 6. Wjeżdżać należy po wyznaczonym torze. Jazda obok toru, zygzakowanie, jazda pługiem itp. są zabronione.

 7. W razie upadku na trasie wjazdu należy natychmiast usunąć się poza tor wjazdowy, aby nie utrudniać wjazdu kolejnym narciarzom.

 8. Po dojechaniu do peronu górnego należy puścić linę i oddalić się z rejonu peronu. Zatrzymywanie i postój na peronie górnym są niedozwolone.

 9. W rejonie peronów przy wczepianiu się i wyczepianiu oraz na trasie wjazdu należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi wyciągu. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy przy wczepianiu należy o tym powiadomić obsługę.

 10. Narciarze i snowboardziści do 16 lat mają obowiązek używania kasków ochronnych. Obsługa stacji ma prawo nie dopuścić do korzystania z wyciągu i trasy zjazdowej osób nie spełniających tego warunku.

 11. Zabronione jest korzystanie z wyciągu i trasy osobom w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środków odurzających.

 12. W razie wypadku lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy należy bezzwłocznie zawiadomić obsługę wyciągu lub Ratownika Narciarskiego. Osoby powodujące wypadek i świadkowie zobowiązani są do nie oddalania się z miejsca zdarzenia do momentu udzielenia pomocy przez ratownika.

 13. Korzystanie z wyciągu i trasy zjazdowej odbywa się na własne ryzyko. Stacja nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej i wyciągu oraz za uszkodzenie sprzętu narciarskiego i odzieży.

 14. Stacja nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki lub zgubione na terenie stacji.

 15. Zakup karnetu jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.