REGULAMIN SUPERSTACJI CZARNÓW-SKI W PISARZOWICACH 

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 Superstacja CZARNÓW-SKI jest zorganizowanym terenem narciarskim w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. u. z dnia 30 września 2011 r.), zwanym dalej Stacją, w związku z tym jej teren przeznaczony jest wyłącznie do uprawiania narciarstwa i snowboardingu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Stacja jest czynna codziennie w godz. 9.00-21.00. Zarządzający Stacją może ustalić inne godziny otwarcia tras narciarskich, jak również dokonywać ich zamknięcia z przyczyn technicznych. Przerwy techniczne podawane są na bieżąco do wiadomości na stronie internetowej Stacji: www.czarnow-ski.pl i nie uprawniają do zwrotu opłaty na zakupiony karnet..

2.   Wstęp na teren Stacji równoznaczny jest z akceptacją postanowień Regulaminu.

3.  Nieprzestrzeganie Regulaminu przez osoby przebywające na terenie Stacji powoduje zwolnienie Stacji z odpowiedzialności w stosunku do tych osób z tytułu ich szkód i krzywd. Nie wklucza to odpowiedzialności tych osób wobec Stacji oraz wobec osób trzecich za działanie niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

4.   Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia Stacji, na podstawie wykupionego karnetu.

5.  Osoby przebywające na terenie Stacji odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, którego używają.

6.  Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich Stacji, ze względu na charakter tego typu aktywności, niesie ze sobą ryzyko doznania, bądź wyrządzenia szkód osobowych i majątkowych związanych z urazami lub zniszczeniem mienia. Korzystający z wyciągów i tras narciarskich winni upewnić się, że cieszą się stanem zdrowia umożliwiającym tego rodzaju wysiłek i posiadają adekwatny do niego poziom sprawności fizycznej.

7.   Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

8.   Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających mają bezwzględny zakaz korzystania z wyciągów oraz tras narciarskich.

9.   Obsługa Stacji może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie terenu Stacji osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

10. Zabrania się palenia tytoniu w obrębie wyciągów narciarskich, w szczególności w kolejce do wyciągów, w strefach wczepiania peronów dolnych, na trasach wyjazdowych wyciągów narciarskich oraz strefach wyczepiania peronów górnych.

11. Zabrania się na terenie Stacji prowadzania zwierząt.

12. Zarządzający Stacją zastrzega sobie możliwość okresowego zamykania całości lub części trasy narciarskiej w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń, itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione. Zamknięcie trasy narciarskiej nie uprawnia do zwrotu opłaty na zakupiony karnet.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH

1.   Z wyciągów narciarskich mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.

2.  Korzystający po raz pierwszy z wyciągów narciarskich zobowiązani są przed wyjazdem poinformować o tym obsługę. Informacja taka pozwoli na udzielenie początkującej osobie pomocy i wskazówek.

3.  Jazdę na wyciągach narciarskich można rozpoczynać wyłącznie w strefach wczepiania na peronie dolnym.

4.  Na jednym teleskopie może wyjeżdżać tylko 1 osoba.

5.  Po dotarciu do strefy wczepiania na peronie dolnym należy ustawić się w miejscu wskazanym przez obsługę. Kijki należy trzymać w jednej dłoni, a narty ułożyć równolegle do kierunku jazdy. Analogicznie należy postąpić z deską snowboardową, która winna być przypięta do przedniej nogi, natomiast tylną nogę należy wyjąć z wiązania.

6.  W trakcie wczepiania należy mieć ustawione narty w lekkim rozkroku. Wolną od kijków ręką należy chwycić zbliżający się drążek teleskopu w jego środkowej części, a następnie umieścić drążek między nogami w ten sposób, aby pośladki oparły się swobodnie o talerzyk.

7.  Wczepianie na trasie wyciągów narciarskich jest zabronione.

8.  W trakcie wyjazdu wyciągiem narciarskim należy trzymać kijki w jednej dłoni (paski kijków nie mogą być na ręce). Niedostosowanie się do tego zalecenia stwarza groźbę zaczepienia się ręki i kijka o teleskop podczas wyczepiania na peronie górnym oraz niebezpieczeństwo kontynuowania jazdy wyciągiem narciarskim poza strefę wyczepiania.

9.   Podczas wyjazdu wyciągiem narciarskim zabronione jest:

a)   wyczepianie się,

b)   wyjeżdżanie spod liny,

c)   szarpanie teleskopem,

d)   slalomowanie,

e)   chwytanie na trasie pustych talerzyków,

f)używanie teleskopów do innych celów niż jazda wyciągiem narciarskim,

g)   inne niebezpieczne zachowanie.

10. W razie przewrócenia się na trasie wyciągu narciarskiego należy puścić teleskop i bezzwłocznie opuścić trasę. W takim przypadku należy zjechać ponownie w dół do strefy wczepiania na peronie dolnym bez prawa do wyjazdu poza kolejnością.

11. 
Wyczepianie na wyciągach narciarskich dozwolone jest wyłącznie w strefie wyczepiania na peronie górnym.

12. 
Podczas zbliżanie się do strefy wyczepiania należy wyjąć spomiędzy nóg talerzyk, a następnie w miejscu umieszczenia strzałki na peronie górnym należy wypuścić teleskop z rąk.


13.  W strefie wyczepiania zabranione jest:

a)   rzucanie teleskopem lub jego kołysanie,

b)   zatrzymywanie się w miejscu wyczepienia,

c)   kontynuowanie jazdy wyciągiem narciarskim poza strefą wyczepiania.

14. Po wyczepieniu należy opuścić teren wyciągu narciarskiego w kierunku zgodnym ze strzałką na tablicy umieszczonej na peronie górnym.

15. Wyciąg narciarski może być zatrzymany z powodu awarii, zdarzenia na trasie, lub złych warunków atmosferycznych. Po zatrzymaniu wyciągu należy czekać na jego ponowne uruchomienie lub polecenia obsługi.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TRAS NARCIARSKICH

1.  Trasy narciarskie przeznaczone są wyłącznie do uprawiania narciarstwa i snowboardingu.

2.  Zabronione jest poruszanie się w obrębie tras narciarskich pieszo, za pomocą sań, sanek, itp., a także podchodzenie na nartach z pomocą tzw. „fok”.

3.  Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych, przygotowanych oraz czynnych trasach narciarskich.

4.  Trasy narciarskie wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami informacyjnymi, ograniczającymi (np. białymi strzałkami na czerwonym lub niebieskim tle) lub innymi.

5.  Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie narciarskiej inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu naśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.

6.   Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych i czynnych tras narciarskich.

7.  Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:

a)   zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla siebie i innych osób,

b)   zjeżdżania z szybkością dostosowaną do własnych umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu,

c)   wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zderzenia z innymi zjeżdżającymi,

d)   wyprzedzania tylko w takiej odległości, jaka zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów,

e)   włączania się do ruchu po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych,

f)    unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe,

g)   podchodzenia lub schodzenia wyłącznie brzegiem trasy zjazdowej, a w przypadku złej widoczności zejście zupełnie z trasy,

h)   przestrzegania znaków narciarskich i oznaczeń umieszczonych na trasie zjazdowej,

i)  w razie zauważenia wypadku, udzielenia poszkodowanemu pomocy, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, i jeśli to konieczne zawiadomienia odpowiednich służb ratowniczych,

j)   będąc uczestnikiem lub świadkiem wypadku, podania służbom ratowniczym swoich danych osobowych.

8.   Dodatkowe zobowiązania dla snowboardzistów:

a) przed każdą zmiana kierunku jazdy, a w szczególności przy ewolucjach tyłem, należy sprawdzić za sobą wolną przestrzeń i pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości,

b) odpiętą deskę należy natychmiast odwrócić i położyć na śniegu wiązaniem do dołu,

c) siadanie na śniegu w miejscach mogących narazić snowboardzistę na niebezpieczeństwo lub utrudnić jazdę innym korzystającym ze stoku, jest zabronione.

9. Zaleca się zapoznanie z Regulaminem, Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS).

 

DZIAŁANIA RATOWNICZE

1. Działania ratownicze na terenie Stacji są prowadzone przez uprawnionych ratowników narciarskich.

2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika narciarskiego lub obsługi Stacji.

3. Telefony alarmowe:

504 215 150 – Punkt Medyczny/ratownik narciarski,

507 839 041 – Zarządzający Stacją,

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

4. Osoby znajdujące się na terenie Stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

 

POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH

1.  Zabrania się wjazdu na trasy narciarskie wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:

a) pojazdów uprzywilejowanych, tj.: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

b)  pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.

2.  Osoby znajdujące się na trasie narciarskiej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.