Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz  Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącymi funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich na terenie Stacji Narciarskiej CZARNÓW wprowadza się nowe zasady korzystania udostępnionej infrastruktury na czas trwania epidemii SARS-CoV-2. Ich celem jest minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników obsługi oraz gości/klientów.

Na terenie całego stacji obowiązują nadrzędne, ogólnie panujące zasady bezpieczeństwa:

1. Zasłanianie ust i nosa maseczką lub chustą na całym terenie, w szczególności na wyciągach i w kolejkach do nich, stokach oraz wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.

2. Zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 metra) pomiędzy gośćmi.

3. Dezynfekcja rąk i możliwie ich jak najczęstsze mycie.


1. Warunkiem podstawowym umożliwiającym pracę naszej stacji jest zapewnienie przez obsługę aby na jej terenie znajdowało się jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni dostępnej dla jej użytkowników, z wyłączeniem obsługi.

2. Uprasza się, aby na terenie naszej stacji znajdowały się wyłącznie osoby chcące skorzystać z jej urządzeń. Pozostałe osoby proszone są o opuszczenie terenu stacji, tak aby nie tworzyć nadmiernego zagęszczenia .

3. Na terenie stacji obowiązują następujące zasady:

a. stacja dolna:

 • w strefie stacji dolnej każdego z wyciągów wydzielone zostały „tunele” czyli kierunek kolejki narciarzy do bramek kasowych z jednoczesnym oznaczeniem odstępów dystansu społecznego.
 • zarówno w kolejce jak i przy korzystaniu z bramek zależy zachować dystans społeczny. Wyłączone z tej zasady są osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub wspólnie podróżujące do naszej stacji.
 • b. stacja górna:
 • po dojechaniu do strefy stacji górnej należy w sposób bezpieczny zejść z wyciągu i niezwłocznie opuścić strefę.

c. kasy biletowe:

 • przy okienku kasowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba
 • należy stosować osłonę twarzy w postaci maseczki, komina lub kominiarki
 • preferujemy formę płatności bezgotówkowej, bezdotykowej

d. wypożyczalnia sprzętu:

 • w wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby (z wyłączeniem obsługi),
 • wewnątrz jak i w kolejce należy stosować osłonę twarzy w postaci maseczki, komina lub kominiarki,
 • w kolejce należy zachować zasadę dystansu społecznego (min. 1,5m)
e. gastronomia:
 • dyscyplina utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki),

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu,

 • przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.


4. W chwili stwierdzenia przez obsługę wyczerpania limitu osób korzystających ze wszystkich stref, ma ona prawo wstrzymania sprzedaży karnetów do czasu opuszczenia terenu stacji przez gości kończących jazdę.

5. Przy każdym punkcie kasowym umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z odpowiednią instrukcją obsługi, sposobu dezynfekcji oraz bezpiecznego zakładania i ściągania rękawiczek ochronnych.

6. Obsługa stacji dokonuje wielokrotnej w ciągu każdego dnia dezynfekcji toalet, blatów, klamek, terminali płatniczych i innych powierzchni i urządzeń, z których korzystają nasi goście.

7. Cały personel naszego kompleksu jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej i przestrzega obowiązujących zasad w zakresie zakrywania nosa i ust.

8. Wszystkie karnety po ich wykorzystaniu i zwrocie do kasy są każdorazowo dezynfekowane.

9. W przypadku wypożyczalni sprzętu – obowiązkowo całość sprzętu otrzymanego od wypożyczających również jest dezynfekowana.

10. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych podobnych do objawów COVID-19, gość może zostać niewpuszczony na teren stacji a będący już na terenie poproszony o jego opuszczenie po poinstruowaniu go o konieczności skorzystania z teleporady medycznej lub wezwania służb medycznych pod nr telefonu 112.